Protocols de manteniment i conservació

Els protocols de manteniment i conservació estan destinats a la gestió racional i efectiva de manteniment i conservació de forma viable i sostenible en el temps, del Patrimoni Arquitectònic amb estructures orgàniques. La redacció d’una sèrie de mesures i accions, generalment periòdiques i fruit dels estudis realitzats a l’immoble, és el colofó ​​imprescindible per dotar […]

Monitorització de plagues xilòfagues

Monitoritzar plagues xilòfagues amb l’objectiu de detectar en fase incipient la seva aparició, basades en tecnologies de detecció de baixes freqüències, camps magnètics i fibroscòpia.

Monitorització estructural d’immobles

Consisteix en monitoritzar un immoble per establir les pautes de conservació i prevenir el deteriorament del monument per l’acció ambiental i de l’home. Consta d’una xarxa de sensors sense fils de paràmetres mediambientals – temperatura, humitat – i estructurals – dinàmics i estàtics – connectats per accés remot a un ordinador que permetrà la contínua […]

Control integrat de plagues

El control integrat de plagues – CIP – és el protocol més adequat per al control i eliminació de plagues en immobles de patrimoni arquitectònic catalogat o d’especial interès. És oportú i convenient integrar el CIP en el Pla Director de l’immoble ja que és habitual que les plagues apareguin per patologies constructives. Amb aquesta […]

Eliminació de colònies de tèrmits subterranis

Protocol per a l’eliminació de colònies de tèrmits subterranis mitjançant l’ús de Reguladors del Creixement (IGR o RCI) específics per a les espècies de tèrmits subterranis presents al territori. Aquests reguladors del creixement són compostos que alteren el creixement i desenvolupament en els insectes a través d’inhibidors de la síntesi de la quitina, la proteïna […]

Tractaments

Tractaments de Protecció d’Estructures Els tractaments preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides envers l’acció d’agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi – la fusta – sobre el […]

Tractaments de protecció d’estructures

Els tractaments de protecció d’estructures preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides contra l’acció d’agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi – la fusta – sobre el qual […]

Tractaments de protecció de béns mobles

Els tractaments de protecció de béns mobles basats en la privació d’oxigen (anòxia) per a l’eradicació de plagues xilòfagues que afecten els béns mobles del Patrimoni Cultural. La immersió dels objectes en ambients d’atmosfera modificada amb gasos inerts com l’argó, nitrogen o CO2, sigui en recipients individuals o càmeres, aconsegueix eradicar les plagues xilòfagues en […]