Tractaments

Tractaments de Protecció d’Estructures

Els tractaments preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides envers l’acció d’agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta.

La permanència en el medi – la fusta – sobre el qual són aplicats els protectors, són limitats en el temps per exigència de les directrius de la Unió Europea, el que obliga per a un bon govern, a implantar protocols de manteniment periòdics dels elements tractats de l’estructura, precisant en certs casos la col·locació de registres practicables que afavoreixin la seva inspecció.

 

Tractaments de Protecció de Bens Mobles

Tractaments basats en la privació d’oxigen – anòxia – per a l’eradicació de plagues xilòfagues que afecten els béns mobles del Patrimoni Cultural.
La immersió dels objectes en ambients d’atmosfera modificada amb gasos inerts com l’argó, nitrogen o CO2, ja sigui en recipients individuals o càmeres, aconsegueix eradicar les plagues xilòfagues en qualsevol dels seus estadis – ou, larva o adult -.

Barreres Químiques

Encaminades a protegir els immobles de l’accés de xilòfags mitjançant la injecció de productes insecticides no repel · lents en els murs de càrrega, la objectiu és la impregnació de la cutícula d’insectes xilòfags al seu pas pels murs a la recerca de la font d’alimentació – la fusta en servei de la construcció -.

Tractaments envers la Humitat

Corregir les patologies l’origen prové de les humitats en qualsevol de les seves formes, és un dels aspectes més rellevants i necessaris per prevenir la infestació de xilòfags i tots els problemes derivats.

Per això és imprescindible, previ al tractament, realitzar un estudi amb l’objectiu d’emprendre la proposta més eficaç:

  •  Origen de les humitats. Diagnòstic de les patologies
  • Impacte de la humitat a l’immoble, a la fusta en servei i la seva relació amb la presència de xilòfags.
  • Incidència del tipus de subsòl i possible presència de corrents freàtiques
  • Disseny de tractaments, estratègies i solucions

 

Tractaments