Les clivelles de la fusta

S’entén per clivella a una separació de les fibres en direcció longitudinal. Entenem que és una singularitat de la fusta, una característica intrínseca del material que pot aparèixer en qualsevol moment de la seva posada en servei.

Hi ha diferents tipus de clivelles en funció del seu origen o forma, com les clivelles produïdes per raigs quan l’arbre està en peu, les clivelles que es produeixen per l’acció del gel, les produïdes pel vent, les produïdes per les tensions durant el seu transport i/o mecanitzat, les produïdes per la discontinuïtat dels anells de creixement …. Però les més importants, per que son les més habituals i per que es tenen en compte en les normes de classificació visual de la fusta per ser admeses i rebutjades per al Servei, són les

Clivelles d’assecament

Són les produïdes a causa de les tensions internes que es produeixen en el procés d’assecat de la fusta a causa de les diferències entre les minves en la direcció tangencial i radial.

fendas madera 1

Clivella d’assecament horitzontal

Fendas madera 2

 Clivella d’assecament vertical

Les clivelles d’assecament són habituals i poden apreciar-se en les inspeccions realitzades en immobles amb estructures de fusta. En aquest sentit, cal prestar especial atenció a aquelles bigues que estan pintades, ja que és habitual que en el procés s’ocultessin les clivelles existents amb guix, escaiola o materials semblants que dificulten significativament l’apreciació de les mateixes:

grietas madera

Clivelles severes en sentit horitzontal descobertes sota una capa de pintura i guix

Grietas madera 2

Volem destacar que al llarg d’aquests anys realitzant inspeccions en estructures de fusta, hem arribat a la conclusió de manera empírica, que en general les peces antigues tendeixen a contenir menys clivelles significatives. Aquesta observació ve recolzada o justificada pel fet consumat que antigament els processos d’assecat de l’arbre distaven lluny de l’estrès al qual està sotmesa avui en dia la indústria de la fusta.

INFLUÈNCIA DE LES CLIVELLES

Hi ha diferents opinions sobre aquest tema, i en aquest sentit la norma de classificació visual alemanya DIN 4074 és una de les normes europees més expeditives, i no limita les clivelles d’assecat i indica que no influeixen en la capacitat portant.

Les clivelles no provoquen una alteració de les propietats del material, però des d’un punt de vista mecànic, les clivelles comporten una separació de les fibres i, depèn de com estigui orientada aquesta separació i quan, influirà en la pèrdua de resistència en els esforços de flexió i de tracció.

Si una clivella divideix una biga en dos parts, és lògic pensar que la seva rigidesa i la seva capacitat de càrrega serà menor en comparació a si la biga es mantingués compacta:

reparar vigas madera

Influeix en el col·lapse d’aquesta biga les clivelles existents? Al menys en la manera que ha trencat, sí. A la imatge podem apreciar la ruptura a flexió i a tallant de la biga

fendas madera 3

És admissible aquesta singularitat?

clivelles de fusta

        És admissible aquesta peça?

A més, les clivelles afavoreixen la proliferació i/o activitat de xilòfags i per tot l’exposat, aconsellem que aquelles clivelles significatives siguin convenientment corregides mitjançant un sanejament de les seccions separades i la posterior unió amb resines d’epòxid, un material amb condicions similars a la fusta i que permet que la unitat treballi de manera cohesionada.