Actuació a una jàssera. Rehabilitació d’estructures de fusta.

INTERVENCIÓ PER A CONSOLIDAR AMB RESINES D’EPÒXID UNA JÀSSERA CARENERA

 

Des de Sanite volem compartir aquesta intervenció, consistent en consolidar una peça de fusta deteriorada pels tèrmits subterranis amb resines d’epòxid, conegut per sistema beta.

La intervenció te per objectiu guanyar secció útil per alçada, deixant intactes les seccions perdudes pels cantells per evitar malmetre l’ harmonia estètica existent a la peça.

Aquesta recuperació ha consistit en el sanejament de la jàssera, deixant-la lliure de fusta deteriorada per la acció causada pels tèrmits subterranis, la constitució d’un armat així com a punts d’unió amb rodons de fibra de vidre, i la posterior aplicació de resines amb epòxid barrejades en proporció amb àrid de silici:

rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera
Vista parcial de la jàssera per la cara inferior en el seu recolzament amb el mur de càrrega
rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera
Vista parcial de la jàssera per la cara inferior en el seu recolzament a façana

Intervencions anteriors – Sanite, rehabilitació d’estructures de fusta –

 

Desconeixem en quin moment es va intervenir sobre aquesta peça però aquesta va ser recuperada almenys parcialment en una intervenció gens habitual pel que fa a la restauració estètica:

rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera
Detall del acabat al extrem inferior

A primer cop de vista no s’aprecia a la imatge cap intervenció, però el que es cert es que aquesta secció ha estat restaurada amb escuma de poliuretà i pintada simulant el color, textura i vetes de la fusta. Aquesta actuació singular amaga la rehabilitació funcional del cap, tal i com es mostra en la següent imatge realitzada per la cara superior:

rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera

És poden apreciar els empelts inserits als cantells en aquest indret, degut a la severa pèrdua de secció produïda pels tèrmits subterranis, corcs de petita grossària i tèrmits de la fusta seca.

El que sorprèn, d’acord amb el nostre criteri, és que la intervenció realitzada aleshores es presenta inacabada des de un punt de vista de solidesa estructural, ja que no s’aprecien altres consolidacions a la peça que eren del tot necessàries. Una diagnosi de la fusta hauria sigut necessari per haver detectat les patologies causades pels tèrmits subterranis.

Sanejament de la fusta – Sanite, rehabilitació d’estructures de fusta –

Com s’ha referit anteriorment, previ a la aplicació de les resines, s’ha procedit a deixar lliure la fusta de material deteriorat pels xilòfags:

rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera
Unió de les jàsseres careneres
rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera
Tram superior

En aquesta imatge, s’observa la pèrdua qualitativa de secció en prendre com a referència la escorça del tronc. Aquesta va servir com a encofrat natural alhora de bolcar les resines amb epòxid:

7

Detall del sanejament realitzat. S’aprecien les traces d’antigues galeries de corcs de petita grossària i la clivella que separa en dues seccions la jàssera:

rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera

Armat i punts d’unió – Sanite, rehabilitació d’estructures de fusta –

 Previ al bolcat de les resines amb epòxid, es convenient i necessari armar la nova secció per aconseguir les màximes prestacions mecàniques. En aquest cas es varen disposar rodons de fibra de vidra al llarg de tota la biga per la cara superior per augmentar la capacitat de resposta davant el esforços a compressió:

rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera

Finalment es disposa verticalment rodons de fibra de vidre com a ponts d’unió i assegurar una resposta òptima davant d’esforços a rasant:

rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera

Detall de la formació de la resta del encofrat – escorça a banda -, a on es disposen de petits taulers ancorats entre els cabirons i segellats amb silicona i morter amb fibres.

Resines amb epòxid – Sanite, rehabilitació d’estructures de fusta –

Les resines amb epòxid es barregen en una proporció de 1:5 amb àrid de silici per donar més resistència a la barreja, aconseguint unes prestacions mecàniques que es detalla més endavant:

rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera
Inici del bolcat al encastament inferior
rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera
Procés del bolcat

rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera

El objectiu ha estat aconseguir guanyar en alçada el màxim de secció útil de la jàssera carenera, i per aquest motiu es va arribar gairebé a la cota de la cara superior dels cabirons:

rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera

rehabilitació d'estructures de fusta

Previ al bolcat de les resines, es varen reparar clivelles de cantell per assegurar la estanqueïtat de la peca:

rehabilitacio jassera fusta rehabilitacion viga madera

Dades tècniques

 

Secció teòrica de la peça aproximada: 28 cm de base i 30 d’alçada.

Secció útil aproximada abans de la intervenció: 22 cm de base i 27 d’alçada.

Secció útil aproximada després de la intervenció: 22 cm de base i 33,5 d’alçada.

Barreja de resines i àrid emprats a la intervenció: 210 kg.

Volum teòric: 116.666 cm³

Resines de restauració emprades en el segellat: 900 ml.

Resistència a compressió de les resines amb epòxid: 700 Kp/cm²

Resistència a compressió de la barreja de resines amb epòxid i àrid: 800 Kp/cm²

Resistència a flexo tracció de les resines amb epòxid: 300 Kp/cm²

Resistència a flexo tracció de la barreja de resines amb epòxid i àrid: 350 Kp/cm²

Mòdul elàstic de les resines amb epòxid: 30.000 Kp/cm²

Mòdul elàstic de les resines amb epòxid i àrid: 60.000 Kp/cm²

Densitat de les resines amb epòxid: 1,1 grams per cm³

Densitat de la barreja de resines amb epòxid i àrid: 1,8 grams per cm³

Diàmetre dels rodons de fibra de vidre: 12 mm.

Mòdul elàstic del rodons de fibra de vidre: 18.950 N/mm²

A Sanite som líders a Catalunya en la rehabilitació d’ estructures de fusta. Truquin’s sense compromís i l’informarem sobre el seu projecte.