Serveis: Sanejament d'estructures de fusta.

Els tractaments de protecció d’estructures de fusta, preventius i curatius d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per a Fusta.

Tecnologia de calor mitjançant ones de radiació infraroja que penetren en els objectes i exterminen els insectes per deshidratació. És efectiu contra qualsevol tipus d’insecte xilòfag com a tèrmits o corcs, així com xinxes, àcars, fongs, ruscos, cucs…

S’utilitza el mateix principi d’escalfament que els raigs del sol: les ones de llum infraroja. Aquesta energia és 100% segura i molt més eficient que la calor per convecció per a evitar escalfar l’aire entorn dels objectes.

Els panells calefactors emeten ones infraroges que penetren en els objectes tractats, atacant directament i degradant les molècules de proteïna dels insectes fins a la seva mort per deshidratació.

Els tractaments de calor infraroja són 100% físics, no utilitzen químics i garanteixen la conservació dels objectes tractats sense fer-los malbé.

Tractaments de protecció de béns mobles basats en la privació d’oxigen (anòxia) per a l’erradicació de plagues xilòfagues que afecten als béns mobles del Patrimoni Cultural.

La immersió dels objectes en ambients d’atmosfera modificada amb gasos inerts com l’Argó, Nitrogen o CO2, ja sigui en recipients individuals o càmeres, aconsegueix erradicar les plagues xilòfagues en qualsevol dels seus estats (ou, larva o adult).

Els tractaments mitjançant barreres físiques i químiques estan encaminats a protegir els immobles de l’accés de xilòfags:

  • Barreres químiques perimetrals
  • Terres de diatomees
  • Film de polietilè termicida
Projecció d’àrids a pressió d’aire per a l’eliminació de vernissos o pintures, l’objectiu de les quals és que la fusta quedi lliure d’acabats que impedeixin la lliure transpiració dels porus per a augmentar la seva durabilitat enfront d’agents degradadors.
Aplicació de vernissos de porus obert per a donar a les estructures de fusta els acabats decoratius desitjats sense que amb això impedim la lliure transpiració dels porus de la fusta al mateix temps que mantenim el seu equilibri higroscòpic. Els vernissos estan disponibles en una àmplia gamma de tons i colors per a adequar-se a tots els ambients i estils arquitectònics.
Postals de Sanite.