Tractaments de protecció d’estructures

Els tractaments de protecció d’estructures preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides contra l’acció d’agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta.

La permanència en el medi – la fusta – sobre el qual són aplicats els protectors, són limitats en el temps per exigència de les directrius de la Unió Europea, el que obliga per a un bon govern, a implantar protocols de manteniment periòdics dels elements tractats de l’estructura, precisant en certs casos la col · locació de registres practicables que afavoreixin la seva inspecció.