Consolidació amb Resinas amb Epòxid

En moltes situacions ja sigui per disponibilitat d’espai o alçada, o simplement per estètica és possible reparar i consolidar els elements d’una peça de fusta degradada i amb pèrdua de secció, aplicant resines epoxi amb empelts de fibra de vidre o carboni.

Es restitueix tota la resistència de l’element tractat sense envair o minvar espais i el seu aspecte final té la continuïtat de la resta de l’estructura, admetent els mateixos acabats.

Empelts

Sistema de reparació d’estructures de fusta danyades basats en empelts amb l’aportació de fusta i unió encolada. La fusta danyada pot ser eliminada i substituïda   per fusta de les mateixes característiques unint-la a la fusta reparada per mitjà d’una   unió encolada, emprant la tecnologia de la fabricació de la fusta laminada encolada.

Aquesta proposta està centrada en la reparació d’elements flexionats, en què el sistema de reparació per mitjà d’encolat, permet retornar a l’element reparat el 100% de la seva capacitat resistent inicial.

Fibres de Carboni

La fibra de carboni és un material compost, constituït principalment per carboni. Té propietats mecàniques similars a l’acer i és tan lleugera com la fusta o el plàstic. Per la seva duresa té menor resistència a l’impacte que l’acer.

L’ús de reforços amb fibra de carboni en edificació, sorgeix com una alternativa eficient i econòmica als sistemes tradicionals de platabandes metàl · liques.

Poden ser instal · lats ràpida i fàcilment sobre superfícies planes o corbes, al voltant de pilars i bigues, i en àrees de limitat accés, interrompent mínimament l’activitat de la instal · lació.

Aquesta tecnologia s’utilitza per incrementar la resistència a tracció, compressió i tallant de tot tipus d’elements estructurals com bigues i pilars.

Taulers de fusta Micro Laminada i OSB

Alternativa al reforç tradicional d’estructures de fusta mitjançant la incorporació de seccions de bigues amb taulers de fusta micro laminada i OSB.

Gràcies a aquest sistema s’aconsegueix reforçar l’estructura existent, augmentant la inèrcia de la mateixa, de manera que pugui complir amb les característiques resistents demandades.

Les possibilitats de reforç varien en funció de l’augment de resistència demandat i de les possibilitats de fixació:

– Reforç lateral

– Reforç superior o inferior.

En funció de les circumstàncies es pot reforçar amb una peça a la cara superior, a la inferior o en totes dues. La fixació es realitza mitjançant tirafons, la determinació del nombre i disposició dels mateixos ha de ser objecte d’un càlcul detallat.

La fusta micro laminada o OSB és un material especialment indicat per a aquest tipus d’aplicacions, per la seva elevada resistència, a un Mòdul d’elasticitat similar al de la fusta serrada ia les seccions de gruix reduït emprades.

Perfils Omega

Sistema de reparació de forjats de bigues de fusta basat en la incorporació de perfils telescòpics, assegurant l’ajust exacte entre parets de càrrega, minimitzant els esforços en els suports.

Les unions cargolades garanteixen una correcta execució del muntatge i eviten el risc de les soldadures.

Especialment indicat per a sostres amb una alçada interior lliure limitada, i en forjats de bigues de revoltó donada la geometria dels perfils.

 

Rehabilitació