Tècniques d’assajos no destructius en fusta estructural

Els mètodes d’assaig no destructius (NDT – Nondestructive testing -; NDE – Nondestructive evaluation -) es poden definir com a tècniques que permeten examinar els materials o els seus components sense que es vegin afectades les seves propietats, la seva integritat i la seva utilitat final.
Els mètodes NDT es poden utilitzar per detectar, localitzar, mesurar i avaluar defectes, per determinar propietats dels materials, així com la seva composició o per garantir un comportament adequat en ús.

Tècniques d'assajos no destructius en fusta estructural