Perfils Omega

Perfils Omega: sistema de reparació de forjats de bigues de fusta basat en la incorporació de perfils telescòpics, assegurant l’ajust exacte entre parets de càrrega, minimitzant els esforços en els suports.

Les unions cargolades garanteixen una correcta execució del muntatge i eviten el risc de les soldadures.

Especialment indicat per a sostres amb una alçada interior lliure limitada, i en forjats de bigues de revoltó donada la geometria dels perfils.

Perfils Omega