Decapat i neteja d’estructures

Decapat i neteja d’estructures: netejar de pintures, paper o altres recobriments en estructures de fusta, és una tasca indispensable per a poder realitzar qualsevol tractament superficial o permetre l’absorció de productes.

Alliberar la fusta en servei de l’estructura suposa garantir l’equilibri higroscòpic, pel que si hi ha una aportació puntual d’humitat no desitjada, la fusta es reequilibrarà amb el medi ambient i evitarà la formació de fongs i altres agents xilòfags.

L’elecció del mètode més adequat dependrà del tipus de suport i les possibles tècniques d’aplicació que puguin dur a terme en l’immoble.

Decapat i neteja d'estructures