Col·lapse d´un Forjat

A Sanite fa unes setmanes vàrem rebre el encàrrec de realitzar una diagnosi dels forjats amb bigues de fusta d’un immoble emplaçat a una població costera del Maresme.

La diagnosi va consistir en realitzar una inspecció sanitària consistent en identificar per observació visual les plagues xilòfagues – tèrmits subterranis, corcs i fongs de podriment entre d’altres – que causen el deteriorament de les bigues de fusta, i també va consistir en quantificar la secció útil mitjançant la aplicació del resistògraf.

Mes enllà dels resultats de la diagnosi, volem compartir unes imatges sorprenents respecte del col·lapse d’un dels forjats i també de la capacitat extraordinària de la fusta a deformar-se abans d’arribar al seu límit elàstic:

Captura7

Col·lapse d’un forjat produït pels fongs de podriment

Aquest col·lapse d´un forjat es perfecte per il·lustrar L´importància de mantenir i revisar les estructures de fusta per una empresa especialitzada en el sanejament i consevació d´aquest tipus d´estructura a les nostres contruccions.

A més a més, podem observar el advantatges que ens otorga la fusta com a material de construcció, arribant a soportar un límit elàstic i una resistencia estructural impressionant.

Captura6

Col·lapse d’un forjat produït pels fongs de podriment

Captura5

Detall del despreniment del revolto, que deixa entreveure el reblert i a sobre el paviment

Captura4

Detall de les fibres de la fusta desfetes per la acció dels fongs

Captura3

Col·lapse de forjat amb deformació severa de les bigues

Captura2

Bigues en el límit elàstic

Captura1

Deformació del forjat vist des de la cara superior