Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

Xilófagos

/Tag:Xilófagos

Basílica de Nuestra Señora de la Merced

Basílica de Nuestra Señora de la Merced. Barcelona (1765)

Sede de la Institución Libre de Enseñanza

Sede de la Institución Libre de Enseñanza. Madrid (1876)

Seu de la Institució Lliure d’Ensenyança

Seu de la Institució Lliure d'Ensenyança. Madrid (1876)

Eliminació de colònies de tèrmits subterranis

Protocol per a l'eliminació de colònies de tèrmits subterranis mitjançant l'ús de Reguladors del Creixement (IGR o RCI) específics per a les espècies de tèrmits subterranis presents al territori. Aquests reguladors del creixement són compostos que alteren el creixement i desenvolupament en els insectes a través d'inhibidors de la síntesi de la quitina, la proteïna [...]

Eliminación de colonias de termitas subterráneas

Eliminación de colonias de termitas subterráneas según protocolo de eliminación mediante el empleo de Reguladores del Crecimiento (IGR o RCI) específicos para las especies de termitas subterráneas presentes en el territorio. Estos reguladores del crecimiento son compuestos que alteran el crecimiento y desarrollo en los insectos a través de inhibidores de la síntesis de la [...]

Tractaments

Tractaments de Protecció d'Estructures Els tractaments preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides envers l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el [...]

Tratamientos

Nuestros tratamientos de protección y prevención: Tratamientos de Protección de Estructuras Los tratamientos preventivos y curativos de la madera por inyección e impregnación de protectores insecticidas y fungicidas contra la acción de agentes xilófagos, son una de las soluciones reflejadas en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural para Madera. La [...]

Tractaments de protecció d’estructures

Els tractaments de protecció d'estructures preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides contra l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el qual [...]

Tratamientos de protección de estructuras de madera

Los tratamientos de protección de estructuras de madera, preventivos y curativos por inyección e impregnación de protectores insecticidas y fungicidas contra la acción de agentes xilófagos, son una de las soluciones reflejadas en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural para Madera. La permanencia en el medio (la madera) sobre el [...]

Tractaments de protecció de béns mobles

Els tractaments de protecció de béns mobles basats en la privació d'oxigen (anòxia) per a l'eradicació de plagues xilòfagues que afecten els béns mobles del Patrimoni Cultural. La immersió dels objectes en ambients d'atmosfera modificada amb gasos inerts com l'argó, nitrogen o CO2, sigui en recipients individuals o càmeres, aconsegueix eradicar les plagues xilòfagues en [...]