Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

las termitas

/Tag:las termitas

Eliminació de colònies de tèrmits subterranis

Protocol per a l'eliminació de colònies de tèrmits subterranis mitjançant l'ús de Reguladors del Creixement (IGR o RCI) específics per a les espècies de tèrmits subterranis presents al territori. Aquests reguladors del creixement són compostos que alteren el creixement i desenvolupament en els insectes a través d'inhibidors de la síntesi de la quitina, la proteïna [...]

Eliminación de colonias de termitas subterráneas

Eliminación de colonias de termitas subterráneas según protocolo de eliminación mediante el empleo de Reguladores del Crecimiento (IGR o RCI) específicos para las especies de termitas subterráneas presentes en el territorio. Estos reguladores del crecimiento son compuestos que alteran el crecimiento y desarrollo en los insectos a través de inhibidores de la síntesis de la [...]

Tratamientos

Nuestros tratamientos de protección y prevención: Tratamientos de Protección de Estructuras Los tratamientos preventivos y curativos de la madera por inyección e impregnación de protectores insecticidas y fungicidas contra la acción de agentes xilófagos, son una de las soluciones reflejadas en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural para Madera. La [...]

Tractaments

Tractaments de Protecció d'Estructures Els tractaments preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides envers l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el [...]

Tratamientos de protección de estructuras de madera

Los tratamientos de protección de estructuras de madera, preventivos y curativos por inyección e impregnación de protectores insecticidas y fungicidas contra la acción de agentes xilófagos, son una de las soluciones reflejadas en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural para Madera. La permanencia en el medio (la madera) sobre el [...]

Tractaments de protecció d’estructures

Els tractaments de protecció d'estructures preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides contra l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el qual [...]

Identificacions

Identificacions de l'espècie de fusta en servei de l'estructura, així com dels agents biòtics causants de la degradació, són una eina bàsica a l'hora d'establir un diagnòstic precís de les propietats físiques i mecàniques de l'estructura, i les causes que la deterioren.

Identificaciones

Realizamos identificaciones de la especie de madera en servicio de la estructura, así como de los agentes bióticos causantes de la degradación, que son una herramienta básica a la hora de establecer un diagnóstico preciso de las propiedades físicas y mecánicas de la estructura, y las causas que la deterioran. De igual manera llevamos a [...]

Identificació microscòpica d’insectes i fongs xilòfags

Identificació microscòpica d'insectes i fongs xilòfags mitjançant: • Taxonomia biològica de captures • Anàlisi d'estructures de seda d'intercepció d'insectes • Anàlisi morfològica de les Dejeccions • Anàlisi morfològica de la Degradació

Identificación microscópica de insectos y hongos xilófagos

Identificación microscópica de insectos y hongos xilófagos mediante: Taxonomía biológica de capturas Análisis de estructuras de seda de interceptación de insectos Análisis morfológico de las Deyecciones Análisis morfológico de la Degradación