Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

como eliminar termitas

/Tag:como eliminar termitas

Termitas subterráneas: Siguiendo una pista química

El lenguaje es un elemento imprescindible para la comunicación entre individuos y sin embargo no es una capacidad exclusiva del ser humano. El reino animal también la utiliza a través de señales visuales, sonoras, olfativas o químicas. Las feromonas son sustancias químicas que segregan los seres vivos, como un medio de transmisión de señales relativas a la atracción, alarma o [...]

Eliminació de colònies de tèrmits subterranis

Protocol per a l'eliminació de colònies de tèrmits subterranis mitjançant l'ús de Reguladors del Creixement (IGR o RCI) específics per a les espècies de tèrmits subterranis presents al territori. Aquests reguladors del creixement són compostos que alteren el creixement i desenvolupament en els insectes a través d'inhibidors de la síntesi de la quitina, la proteïna [...]

Eliminación de colonias de termitas subterráneas

Eliminación de colonias de termitas subterráneas según protocolo de eliminación mediante el empleo de Reguladores del Crecimiento (IGR o RCI) específicos para las especies de termitas subterráneas presentes en el territorio. Estos reguladores del crecimiento son compuestos que alteran el crecimiento y desarrollo en los insectos a través de inhibidores de la síntesis de la [...]

Tractaments

Tractaments de Protecció d'Estructures Els tractaments preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides envers l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el [...]

Tratamientos

Nuestros tratamientos de protección y prevención: Tratamientos de Protección de Estructuras Los tratamientos preventivos y curativos de la madera por inyección e impregnación de protectores insecticidas y fungicidas contra la acción de agentes xilófagos, son una de las soluciones reflejadas en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural para Madera. La [...]

Tractaments de protecció d’estructures

Els tractaments de protecció d'estructures preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides contra l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el qual [...]

Tratamientos de protección de estructuras de madera

Los tratamientos de protección de estructuras de madera, preventivos y curativos por inyección e impregnación de protectores insecticidas y fungicidas contra la acción de agentes xilófagos, son una de las soluciones reflejadas en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural para Madera. La permanencia en el medio (la madera) sobre el [...]

Barreras físicas y químicas

Los tratamientos mediante barreras físicas y químicas están encaminados a proteger los inmuebles del acceso de xilófagos.

Barreres físiques i químiques

Barreres físiques i químiques encaminades a protegir els immobles de l'accés de xilòfags.

Restauración de la carpintería y madera en fachadas

Trabajos para la recuperación de la madera en exterior de carpinterías, ménsulas y elementos ornamentales, encaminados a conservar la madera existente para restaurar la estética original del inmueble. La restauración de la carpintería y madera en fachadas añade un plus de seguridad y tranquilidad.