Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

restaurar madera

/Tag:restaurar madera

Tractaments

Tractaments de Protecció d'Estructures Els tractaments preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides envers l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el [...]

Tratamientos

Nuestros tratamientos de protección y prevención: Tratamientos de Protección de Estructuras Los tratamientos preventivos y curativos de la madera por inyección e impregnación de protectores insecticidas y fungicidas contra la acción de agentes xilófagos, son una de las soluciones reflejadas en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural para Madera. La [...]

Tractaments de protecció de béns mobles

Els tractaments de protecció de béns mobles basats en la privació d'oxigen (anòxia) per a l'eradicació de plagues xilòfagues que afecten els béns mobles del Patrimoni Cultural. La immersió dels objectes en ambients d'atmosfera modificada amb gasos inerts com l'argó, nitrogen o CO2, sigui en recipients individuals o càmeres, aconsegueix eradicar les plagues xilòfagues en [...]

Tratamientos de protección de bienes muebles

Tratamientos de protección de bienes muebles basados en la privación de oxígeno (anoxia) para la erradicación de plagas xilófagas que afectan a los bienes muebles del Patrimonio Cultural. La inmersión de los objetos en ambientes de atmósfera modificada con gases inertes como el Argón, Nitrógeno o CO2, ya sea en recipientes individuales o cámaras, logra [...]

Restauración

Nuestros servicios de Restauración: Decapado y limpieza de estructuras Limpiar de pinturas, papel u otros recubrimientos en estructuras de madera, es una labor indispensable para poder realizar cualquier tratamiento superficial al permitir la absorción de productos. Liberar a la madera en servicio de la estructura supone garantizar el equilibrio higroscópico, por lo que si hay [...]

Restauració

Decapat i neteja d'estructures Netejar de pintures, paper o altres recobriments en estructures de fusta, és una tasca indispensable per a poder realitzar qualsevol tractament superficial a permetre l'absorció de productes. Alliberar la fusta en servei de l'estructura suposa garantir l'equilibri higroscòpic, pel que si hi ha una aportació puntual d'humitat no desitjada, la fusta [...]

Decapat i neteja d’estructures

Decapat i neteja d'estructures: netejar de pintures, paper o altres recobriments en estructures de fusta, és una tasca indispensable per a poder realitzar qualsevol tractament superficial o permetre l'absorció de productes. Alliberar la fusta en servei de l'estructura suposa garantir l'equilibri higroscòpic, pel que si hi ha una aportació puntual d'humitat no desitjada, la fusta [...]

Decapado y limpieza de estructuras

El decapado y limpieza de estructuras es una labor indispensable para poder realizar cualquier tratamiento superficial sobre la madera. Limpiar de pinturas, papel u otros recubrimientos adheridos a las estructuras de madera, permitirá la correcta absorción de los productos a emplear en los tratamientos que se hayan diseñado para el saneamiento o restauración de la [...]

Acabados decorativos

Aplicación de barnices de poro abierto para dar a las estructuras de madera los acabados decorativos deseados sin que por ello impidamos la transpiración de los poros de la madera al tiempo que mantenemos su equilibrio higroscópico. Los barnices están disponibles en una amplia gama de tonos y colores para adecuarse a todos los ambientes [...]

Acabats decoratius

Acabats decoratius: aplicació de vernissos de porus obert disponible en una àmplia gamma de tons i colors per donar a l'estructura de fusta l'acabat decoratiu desitjat sense que per això impedim a la mateixa, la transpiració dels porus i mantenir el seu equilibri higroscòpic.