Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

resistografo

/Tag:resistografo

Mòdul d’elasticitat: Classe Resistent mitjançant Ultrasons

Mòdul d'elasticitat: Classe Resistent mitjançant Ultrasons: la tècnica d'ultrasons pot ser aplicada, essencialment, seguint els procediments de transmissió o pols ressò, sent els primers els que més àmplia aplicació estan tenint en la fusta, utilitzant molt àmpliament aquells que consisteixen en dos transductors, un emissor i un altre receptor que, perfectament acoblats a la fusta, [...]

Estimació de la classe resistent mitjançant classificació visual

Estimació de la classe resistent mitjançant classificació visual: dins de les metodologies d'inspecció, la primera per lògica i senzillesa, és l'avaluació de la resistència a través de les característiques visuals. La norma UNE 56.544 estableix la qualitat de l'espècie arbòria a través de les singularitats de la fusta, com ara nusos, clivelles, desviació de les [...]

Estimación cuantitativa de la degradación mediante el resistógrafo

Estimación cuantitativa de la degradación mediante el resistógrafo: El resistógrafo es un equipo que permite taladrar la madera con una broca extremadamente fina, registrándose la resistencia al avance que presenta dicha pieza a través de un potenciómetro aplicado al motor motriz. La resistencia se puede relacionar con la densidad de la pieza, en el supuesto [...]

Estimació quantitativa de la degradació mitjançant el resistògraf

Estimació quantitativa de la degradació mitjançant el resistògraf: el resistògraf és un equip que permet trepar la fusta amb una broca extremadament fina, registrant-se la resistència a l'avanç que presenta aquesta peça a través d'un potenciòmetre aplicat al motor motriu. La resistència es pot relacionar amb la densitat de la peça, en el supòsit que [...]

Estimación cualitativa de la degradación mediante fibroscopio

Estimación de la degradacion mediante fibroscopio: La fibroscopia es la exploración endoscópica mediante fibra óptica flexible, conectada a una fuente de luz fría y habitualmente también a una cámara, vídeo y monitor. La aplicación de esta tecnología adaptada a las técnicas de ensayo pseudo destructivas de caracterización de la madera estructural, nos permite la exploración fácil y directa [...]

Estimació qualitativa de la degradació mitjançant fibroscopi

Estimació qualitativa de la degradació mitjançant fibroscopi: La fibroscòpia és l'exploració endoscòpica mitjançant fibra òptica flexible, connectada a una font de llum freda i habitualment també a una càmera, vídeo i monitor. L'aplicació d'aquesta tecnologia adaptada a les tècniques d'assaig pseudo destructives de caracterització de la fusta estructural, ens permet l'exploració fàcil i directa de [...]

Estimació de la degradació mitjançant tècniques acústiques

Estimació de la degradació mitjançant tècniques acústiques: basada en les propietats de les ones ultrasòniques a través del material, l'aplicabilitat del mètode resideix en què la velocitat de les ones decreix a mesura que augmenten els defectes en grandària i nombre, permetent així poder establir velocitats crítiques entre qualitats d'espècies de fusta.

Estimación cualitativa de la degradación mediante técnicas acústicas

Estimación de la degradación mediante técnicas acústicas basada en las propiedades de las ondas ultrasónicas a través del material, la aplicabilidad del método reside en que la velocidad de las ondas decrece a medida que aumentan los defectos en tamaño y número, permitiendo así poder establecer velocidades críticas entre calidades de especies de madera.

Tècniques d’assajos no destructius en fusta estructural

Els mètodes d'assaig no destructius (NDT - Nondestructive testing -; NDE - Nondestructive evaluation -) es poden definir com a tècniques que permeten examinar els materials o els seus components sense que es vegin afectades les seves propietats, la seva integritat i la seva utilitat final. Els mètodes NDT es poden utilitzar per detectar, localitzar, mesurar [...]

Técnicas de ensayos no destructivos en madera estructural

Técnicas de ensayos no destructivos en madera estructural: Los métodos de ensayo no destructivos (NDT - Nondestructive testing -; NDE – Nondestructive evaluation -) se pueden definir como técnicas que permiten examinar los materiales o sus componentes sin que se vean afectadas sus propiedades, su integridad y su utilidad final. Los métodos NDT se pueden [...]