Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

resinas epoxi

/Tag:resinas epoxi

Recuperar una viga colapsada

Recibimos la petición de recuperar una viga tres veces centenaria ubicada en un edificio histórico del Barrio de la Ribera, con el objetivo de mantener la armonía estética del conjunto del forjado. Y este fue el resultado: Imagen de la rotura de las fibras vista desde la cara inferior de la viga, en la [...]

Palau de la Generalitat de Catalunya

Palau de la Generalitat de Catalunya Barcelona (Segle XV)

Palau de la Generalitat de Catalunya

Palau de la Generalitat de Catalunya. Barcelona (1410)

Restauració

Decapat i neteja d'estructures Netejar de pintures, paper o altres recobriments en estructures de fusta, és una tasca indispensable per a poder realitzar qualsevol tractament superficial a permetre l'absorció de productes. Alliberar la fusta en servei de l'estructura suposa garantir l'equilibri higroscòpic, pel que si hi ha una aportació puntual d'humitat no desitjada, la fusta [...]

Restauración

Nuestros servicios de Restauración: Decapado y limpieza de estructuras Limpiar de pinturas, papel u otros recubrimientos en estructuras de madera, es una labor indispensable para poder realizar cualquier tratamiento superficial al permitir la absorción de productos. Liberar a la madera en servicio de la estructura supone garantizar el equilibrio higroscópico, por lo que si hay [...]

Consolidació amb resines Epòxid

Consolidació amb resines Epòxid: en moltes situacions ja sigui per disponibilitat d'espai o alçada, o simplement per estètica és possible reparar i consolidar els elements d'una peça de fusta degradada i amb pèrdua de secció, aplicant resines epoxi amb rodons de fibra de vidre o carboni. Es restitueix tota la resistència de l'element tractat sense [...]

Consolidación con resinas epoxi

En muchas situaciones ya sea por disponibilidad de espacio o altura, o simplemente por estética es posible realizar la consolidación con resinas epoxi: Se basa en reparar y consolidar los elementos de una pieza de madera degradada y con pérdida de sección, aplicando resinas epoxi con injertos de fibra de vidrio o carbono. Se restituye [...]

Empelts

Sistema de reparació d'estructures de fusta danyades basats en empelts amb l'aportació de fusta i unió encolada. La fusta danyada pot ser eliminada i substituïda per fusta de les mateixes característiques unint-la a la fusta reparada per mitjà d'una unió encolada, emprant la tecnologia de la fabricació de la fusta laminada encolada. Aquesta proposta està [...]

Injertos

Sistema de reparación de estructuras de madera dañadas basado en injertos con la aportación de madera y unión encolada. La madera dañada puede ser eliminada y sustituida por madera de las mismas características uniéndola a la madera reparada por medio de una unión encolada, empleando la tecnología de la fabricación de la madera laminada encolada. [...]

Palacio Requesens

Sede de la Real Academia de la Buenas Letras. Barcelona (Siglo XIII)