Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

Estimación densidad

/Tag:Estimación densidad

Antiguo mercado de Abastos de Alcañiz

Antiguo mercado de Abastos. Alcañiz (Aragón)

Estimació qualitativa de la degradació mitjançant fibroscopi

Estimació qualitativa de la degradació mitjançant fibroscopi: La fibroscòpia és l'exploració endoscòpica mitjançant fibra òptica flexible, connectada a una font de llum freda i habitualment també a una càmera, vídeo i monitor. L'aplicació d'aquesta tecnologia adaptada a les tècniques d'assaig pseudo destructives de caracterització de la fusta estructural, ens permet l'exploració fàcil i directa de [...]

Estimació de la degradació mitjançant tècniques acústiques

Estimació de la degradació mitjançant tècniques acústiques: basada en les propietats de les ones ultrasòniques a través del material, l'aplicabilitat del mètode resideix en què la velocitat de les ones decreix a mesura que augmenten els defectes en grandària i nombre, permetent així poder establir velocitats crítiques entre qualitats d'espècies de fusta.

Estimación cualitativa de la degradación mediante técnicas acústicas

Estimación de la degradación mediante técnicas acústicas basada en las propiedades de las ondas ultrasónicas a través del material, la aplicabilidad del método reside en que la velocidad de las ondas decrece a medida que aumentan los defectos en tamaño y número, permitiendo así poder establecer velocidades críticas entre calidades de especies de madera.

Tècniques d’assajos no destructius en fusta estructural

Els mètodes d'assaig no destructius (NDT - Nondestructive testing -; NDE - Nondestructive evaluation -) es poden definir com a tècniques que permeten examinar els materials o els seus components sense que es vegin afectades les seves propietats, la seva integritat i la seva utilitat final. Els mètodes NDT es poden utilitzar per detectar, localitzar, mesurar [...]

Técnicas de ensayos no destructivos en madera estructural

Técnicas de ensayos no destructivos en madera estructural: Los métodos de ensayo no destructivos (NDT - Nondestructive testing -; NDE – Nondestructive evaluation -) se pueden definir como técnicas que permiten examinar los materiales o sus componentes sin que se vean afectadas sus propiedades, su integridad y su utilidad final. Los métodos NDT se pueden [...]

Identificació microscòpica de l’espècie de fusta

Identificació microscòpica de l'espècie de fusta: els caràcters anatòmics de la fusta resulten de gran valor diagnòstic en la identificació d'espècies independentment de la seva procedència. Els elements anatòmics poden observar amb l'ajuda d'un microscopi per observar millor els caràcters de distribució, forma, mida i quantitat d'elements com els porus, gots, parènquima, ràdios i fibres [...]

Inspeccions i informes

Inspeccions i informes: una inspecció és una eina de gestió de l'estat de les estructures i dels materials. Constitueix una primera fase en el procés destinat a elaborar els plans i mesures necessaris per conservar el patrimoni arquitectònic construït en un bon estat de manteniment. Pot ser la base de les recomanacions d'una conservació preventiva, [...]

Inspecciones e informes

Inspecciones e informes como punto de partida de las actuaciones: Una inspección es una herramienta de gestión del estado de las estructuras y de los materiales. Constituye una primera fase en el proceso destinado a elaborar los planes y medidas necesarios para conservar el patrimonio arquitectónico construido en un buen estado de mantenimiento. Puede ser [...]

Inspecció per a la detecció de patologies

Amb l'objectiu de descobrir les causes de les patologies que causen el deteriorament en estructures de fusta mitjançant tecnologies de detecció de xilòfags.