Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

Sanejament

/Sanejament

Eliminació de colònies de tèrmits subterranis

Protocol per a l'eliminació de colònies de tèrmits subterranis mitjançant l'ús de Reguladors del Creixement (IGR o RCI) específics per a les espècies de tèrmits subterranis presents al territori. Aquests reguladors del creixement són compostos que alteren el creixement i desenvolupament en els insectes a través d'inhibidors de la síntesi de la quitina, la proteïna [...]

Tractaments

Tractaments de Protecció d'Estructures Els tractaments preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides envers l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el [...]

Tractaments de protecció d’estructures

Els tractaments de protecció d'estructures preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides contra l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el qual [...]

Tractaments de protecció de béns mobles

Els tractaments de protecció de béns mobles basats en la privació d'oxigen (anòxia) per a l'eradicació de plagues xilòfagues que afecten els béns mobles del Patrimoni Cultural. La immersió dels objectes en ambients d'atmosfera modificada amb gasos inerts com l'argó, nitrogen o CO2, sigui en recipients individuals o càmeres, aconsegueix eradicar les plagues xilòfagues en [...]

Barreres físiques i químiques

Barreres físiques i químiques encaminades a protegir els immobles de l'accés de xilòfags.

Tractaments per a la humitat

Corregir les patologies mitjançant tractaments per a la humitat en qualsevol de les seves formes, és un dels aspectes més rellevants i necessaris per prevenir la infestació de xilòfags i tots els problemes derivats. Per això és imprescindible, previ al tractament, realitzar un estudi amb l'objectiu d'emprendre la proposta més eficaç: Origen de les humitats. [...]

Control d’aus urbanes

Control d'aus urbanes: les Aus Urbanes com a plaga, constitueixen una amenaça per a la salut pública i per a la conservació del patrimoni històric i artístic. Les més freqüents són: coloms, tórtores, gavines, estornells, cigonyes, còrvids i pardals, encara que per descomptat hi ha altres espècies emergents, que han arribat ocasionalment a les nostres [...]

Restauració

Decapat i neteja d'estructures Netejar de pintures, paper o altres recobriments en estructures de fusta, és una tasca indispensable per a poder realitzar qualsevol tractament superficial a permetre l'absorció de productes. Alliberar la fusta en servei de l'estructura suposa garantir l'equilibri higroscòpic, pel que si hi ha una aportació puntual d'humitat no desitjada, la fusta [...]

Decapat i neteja d’estructures

Decapat i neteja d'estructures: netejar de pintures, paper o altres recobriments en estructures de fusta, és una tasca indispensable per a poder realitzar qualsevol tractament superficial o permetre l'absorció de productes. Alliberar la fusta en servei de l'estructura suposa garantir l'equilibri higroscòpic, pel que si hi ha una aportació puntual d'humitat no desitjada, la fusta [...]

Acabats decoratius

Acabats decoratius: aplicació de vernissos de porus obert disponible en una àmplia gamma de tons i colors per donar a l'estructura de fusta l'acabat decoratiu desitjat sense que per això impedim a la mateixa, la transpiració dels porus i mantenir el seu equilibri higroscòpic.