Telf. 93 336 20 24|info@sanite.net

Tractaments

//Tractaments

Tractaments de protecció d’estructures

Els tractaments de protecció d'estructures preventius i curatius de la fusta per injecció i impregnació de protectors insecticides i fungicides contra l'acció d'agents xilòfags, són una de les solucions reflectides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural per Fusta. La permanència en el medi - la fusta - sobre el qual [...]

Tractaments de protecció de béns mobles

Els tractaments de protecció de béns mobles basats en la privació d'oxigen (anòxia) per a l'eradicació de plagues xilòfagues que afecten els béns mobles del Patrimoni Cultural. La immersió dels objectes en ambients d'atmosfera modificada amb gasos inerts com l'argó, nitrogen o CO2, sigui en recipients individuals o càmeres, aconsegueix eradicar les plagues xilòfagues en [...]

Barreres físiques i químiques

Barreres físiques i químiques encaminades a protegir els immobles de l'accés de xilòfags.

Tractaments per a la humitat

Corregir les patologies mitjançant tractaments per a la humitat en qualsevol de les seves formes, és un dels aspectes més rellevants i necessaris per prevenir la infestació de xilòfags i tots els problemes derivats. Per això és imprescindible, previ al tractament, realitzar un estudi amb l'objectiu d'emprendre la proposta més eficaç: Origen de les humitats. [...]