POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

En compliment del Reglament de la Unió Europea 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant *RGPD), Maneig Integrat de Plagues i Patologies, S.L.O. (d’ara endavant *Sanite) posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

Dades del responsable del tractament

Manejo Integrat de Plagues i Patologies, S.L.O

NIF: B-63265086

Domicili social: C/ Del *Mig, 24 08880 Cubelles. Barcelona

E-mail: info@sanite.net

 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de dades: delegadopd@sanite.net

 

Àmbit d’aplicació

La present Política resultarà d’aplicació:

A aquelles persones que visitin les pàgines web de *Sanite (d’ara endavant, en qualsevol referència a aquestes s’entendran també compreses la seva versió en castellà i català):

http://sanite.es

https://diagnosisdelamadera.com

https://plagascontrolbarcelona.com

 

 • A aquells que voluntàriament es comuniquin amb *Sanite a través de correu electrònic, o que emplenin qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades a la pàgina web de *Sanite.
 • A aquells que sol·licitin informació sobre els productes i serveis de *Sanite o que sol·licitin participar en alguna de les accions comercials de *Sanite.
 • Als qui formalitzin una relació contractual amb *Sanite mitjançant la contractació dels seus serveis.
 • Als qui utilitzin qualsevol altre servei present en els llocs web que impliqui la comunicació de dades a *Sanite o l’accés a dades per *Sanite per a la prestació dels seus serveis.
 • A qualssevol uns altres que, directa o indirectament, hagin donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part de *Sanite per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política.

La utilització dels productes i serveis de *Sanite requereix l’acceptació expressa d’aquesta Política.

*Sanite adverteix que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari i/o client pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa les dades que faciliti a *Sanite han de ser dades personals, corresponents a la seva pròpia identitat, adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En aquest sentit, l’usuari i/o client serà l’únic responsable enfront de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers o a *Sanite per l’ús de dades d’una altra persona o de les seves pròpies dades quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o no pertinents. Igualment, l’usuari i/o client que comuniqui les dades personals d’un tercer serà responsable d’haver recaptat l’autorització corresponent del propi interessat, així com de les seves conseqüències en cas contrari.

De la mateixa manera, l’usuari i/o client que comuniqui dades personals a *Sanite declara ser major d’edat, de conformitat amb el que es disposa en la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades a *Sanite. Qualsevol dada facilitada sobre un menor d’edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà aplicable subsidiària respecte d’aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s’estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades, sense caràcter limitatiu, a través dels formularis de registre, contractes i/o condicions dels serveis particulars, sent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en les mateixes.

Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

*Sanite, en la seva condició de responsable del tractament, informa als usuaris de l’existència de diversos tractaments i fitxers en els quals es recullen i emmagatzemen les dades personals comunicats a *Sanite.

Les finalitats d’aquesta recollida i tractament de dades personals són les següents:

o          En relació a les “*cookies” que *Sanite utilitza en la navegació a través de les seves pàgines web  esmentades anteriorment, s’emmagatzemen  en l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar aquestes pàgines web, amb la finalitat de millorar la *usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als ells, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques. En el cas d’aquells usuaris que ja siguin clients de *Sanite, la informació recaptada amb les *cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que *Sanite posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis. En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les *cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes *cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de *Sanite encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si una vegada atorgat el consentiment per a la recepció de *cookies, es desitgés retirar aquest, s’hauran d’eliminar aquelles emmagatzemades en l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

 

 • En el cas de l’enviament d’un correu electrònic a *Sanite o d’una comunicació de dades personals a través de qualsevol un altre mitjà, com pot ser un formulari de contacte, la finalitat de la recollida i tractament d’aquestes dades per part de *Sanite és l’atenció de les consultes i sol·licituds d’informació que es plantegin sobre els serveis de *Sanite.
 • En el cas de l’enviament d’un correu electrònic a *Sanite relacionat amb les seves ofertes d’ocupació, aquestes dades seran tractats per participar en els procediments de selecció de personal.
 • En el cas de formularis de *Sanite que els interessats emplenin per participar en alguna de les accions comercials de *Sanite, la finalitat serà la de possibilitar aquesta participació, així com l’enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els serveis de *Sanite, tret que l’interessat manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de la recollida de les seves dades. No obstant això a l’anterior, l’interessat podrà modificar la seva decisió a qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, a través dels mitjans facilitats per *Sanite per a tal fi.
 • En la contractació dels serveis oferts per *Sanite, es recolliran únicament aquelles dades personals que anessin necessaris per establir la relació contractual i possibilitar la prestació dels serveis i remuneració dels mateixos per part dels clients, sent aquestes dades recollides i tractats amb les següents finalitats:
 • La finalitat principal consistirà en el manteniment de la relació contractual que s’estableixi amb el client, de conformitat amb la naturalesa i característiques dels serveis contractats, contactant *Sanite amb el client a través de l’adreça d’e-mail, telèfon o altres mitjans indicats per aquest últim.
 • Per a l’enviament de documentació i informació relacionada amb els serveis contractats, així com per a l’enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els mateixos o uns altres similars per part de *Sanite, a través de correu postal, e-mail, telèfon, SMS o altres mitjans indicats pel client, tret que aquest manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de la contractació. Independentment de si el client hagués triat rebre o no informació comercial de *Sanite, el client podrà modificar la seva decisió a qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, a través dels mitjans facilitats per *Sanite per a tal fi.
 • Per al manteniment de registres històrics de les relacions comercials durant els terminis legalment establerts.
 • En aquells casos en què *Sanite hagi d’accedir i/o tractar dades personals respecte dels quals el client tingués la condició de responsable o encarregat del tractament, *Sanite tractarà aquestes dades en qualitat d’encarregat del tractament conforme al previst en l’article 28 del *RGPD i d’acord a l’indicat a l’apartat denominat “*Sanite com a encarregat del tractament”, inclòs en aquesta Política.
 • En compliment del que es disposa en la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, *Sanite informa a l’usuari que es procedirà a retenir i conservar determinats dades de tràfic generats durant el desenvolupament de les comunicacions, així com si escau, a comunicar aquestes dades als òrgans competents sempre que concorrin les circumstàncies legals previstes en aquesta Llei.
 • Per totes aquelles altres finalitats, que de forma expressa apareguin recollides en les Condicions Específiques que siguin aplicable al servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per est.

 

Termini de conservació de les dades personals

*Sanite conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades. *Sanite podrà mantenir degudament bloquejats aquestes dades durant el període en el qual es poguessin derivar responsabilitats de la seva relació amb el client.

En el cas de les dades objecto de conservació amb motiu de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, el període de conservació dels mateixos serà el detallat en aquesta normativa.

Destinataris de les dades personals

Els destinataris de les dades personals recollits per *Sanite seran els següents:

 • Els propis empleats de *Sanite en el compliment de les seves funcions.
 • Els proveïdors de *Sanite que intervinguin en la prestació dels serveis, en el cas que això fos necessari per a la prestació dels mateixos.
 • Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en el cas que *Sanite fos requerit conforme a la legislació vigent per proporcionar informació relacionada amb els seus clients i els seus serveis.
 • Qualssevol uns altres que a causa de la naturalesa del servei hagin d’accedir a les dades facilitades amb el mateix, tal com es detalla en les Condicions Específiques que siguin aplicable al servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per est.

 

Drets dels usuaris i exercici dels mateixos

Els usuaris podran exercitar a qualsevol moment els següents drets reconeguts pel *RGPD:

 • Dret d’accés.

Els usuaris tenen dret a obtenir de *Sanite informació sobre si s’estan tractant dades personals que li concerneixin, a accedir als mateixos i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.

 • Dret a obtenir una còpia de les seves dades personals.
 • Dret de rectificació.

Els usuaris tenen dret al fet que *Sanite rectifiqui les seves dades personals en el cas que anessin inexactes o incomplets.

 • Dret de supressió.

Els usuaris tenen dret al fet que es procedeixi a la supressió de les dades quan aquests ja no resultin necessaris per a la finalitat per la qual van ser proporcionats o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.

 • Dret de limitació del tractament.

Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s’apliquin als mateixos les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l’art. 18 del *RGPD.

 • Dret a la portabilitat.

Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbeixin exclusivament a l’usuari i hagin estat facilitats per aquest.

Els usuaris podran exercitar aquests drets de les següents formes:

 • Tant si són clients de *Sanite com si no ho són, els usuaris podran exercir els seus drets amb l’enviament d’una comunicació per e-mail a l’adreça info@sanite.net o mitjançant l’enviament d’una petició acompanyada de la seva D.N.I. o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, dirigida a Maneig Integrat de Plagues i Patologies, S.L.O. C/ Del *Mig, 24 08880 Cubelles. Barcelona, especificant el dret que desitgen exercir.

 

Autoritat de control

Els usuaris i/o clients podran dirigir-se a l’autoritat de control local que correspongui si considera que el tractament realitzat respecte de les seves dades personals no ha estat realitzat conforme a la legislació vigent.

L’autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de les quals de contacte es troben disponibles a la seva pàgina web, en concret en http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php.

 

*Sanite com a encarregat del tractament

Conforme a l’article 28 *RGPD i concordants, *Sanite tractarà les dades personals respecte als quals el client ostentés la condició de responsable o encarregat del tractament, quan això resulti necessari per a l’adequada prestació dels serveis contractats. En aquest cas, *Sanite actuarà com a encarregat del tractament, conforme als termes que a continuació s’indiquen:

 • *Sanite únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del client responsable o encarregat del tractament, no utilitzant-los per a una fi diferent al que figura en la present Política de protecció de dades i/o en les condicions contractuals que siguin aplicable.
 • Complerta la prestació dels serveis que motivin el tractament de les dades personals, aquests seran destruïts, igual que qualsevol suport o documents en els quals consti alguna dada de caràcter personal o qualsevol tipus d’informació que s’hagi generat durant, para i/o per la prestació dels serveis objecto de les corresponents Condicions. No obstant això a l’anterior, *Sanite podrà mantenir degudament bloquejats les citades dades durant el període en el qual es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el client.
 • En el cas que *Sanite destini les dades a una altra finalitat o els comuniqui o utilitzi incomplint la present Política de protecció de dades i/o les corresponents Condicions del servei, serà considerat també responsable del tractament.
 • *Sanite s’obliga, de conformitat amb l’article 28 del *RGPD, a mantenir el degut secret professional respecte de les dades personals als quals hagi d’accedir i/o tractar amb la finalitat de complir en cada cas amb l’objecte de les Condicions del servei que li siguin aplicable, tant durant com després de la terminació dels mateixos, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per a la finalitat prevista en cada cas i a exigir el mateix nivell de compromís a qualsevol persona que dins de la seva organització participi en qualsevol fase del tractament de les dades personals responsabilitat del client.
 • D’acord amb l’establert en el *RGPD seran aplicable les següents regles en relació amb la forma i modalitats d’accés a les dades per a la prestació dels serveis:
 1. En el cas que *Sanite hagi d’accedir als recursos de tractament situats en les instal·lacions del client, aquest serà responsable d’establir i implementar la política i mesures de seguretat, així com de comunicar les mateixes a *Sanite, qui es compromet a respectar-les i a exigir el seu compliment a les persones de la seva organització que participin en la prestació dels serveis.
 2. Quan *Sanite accedeixi via remota als recursos de tractament de dades responsabilitat del client, aquest haurà d’establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus sistemes de tractament remots, sent *Sanite responsable d’establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus propis sistemes locals.
 3. Quan el servei fos prestat per *Sanite en els seus propis locals, *Sanite recollirà en el seu Registre d’activitats les circumstàncies relatives al tractament de dades en els termes exigits pel *RGPD, incloent les mesures de seguretat corresponents a aquest tractament.
 • L’accés i/o tractament a les dades per *Sanite, sense perjudici de les disposicions legals o reglamentàries específiques vigents que poguessin resultar d’aplicació en cada cas o les que per pròpia iniciativa adopti *Sanite, estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries para:
 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 • *Seudonimizar i xifrar les dades personals, si escau.

 

 • El client autoritza a *Sanite, en la seva qualitat d’encarregat del tractament, a subcontractar amb tercers, en nom i per compte del client, els serveis d’emmagatzematge, custòdia de les còpies de seguretat de dades i seguretat, i aquells que anessin necessaris per possibilitar la prestació dels serveis contractats, respectant en tot caso les obligacions imposades pel *RGPD i la seva normativa de desenvolupament. A qualsevol moment, el client podrà dirigir-se a *Sanite per conèixer la identitat de les entitats subcontractades per a la prestació dels serveis indicats, les quals actuaran de conformitat amb els termes previstos en aquest document i prèvia formalització amb *Sanite d’un contracte de tractament de dades conforme a l’art. 28.4 del *RGPD.
 • El client autoritza a *Sanite a realitzar les accions que s’indiquen a continuació, sempre que siguin necessàries per a l’execució de la prestació dels serveis. Aquesta autorització queda limitada a la/s actuació/és necessària/s per a la prestació de cada servei i amb una durada màxima vinculada a la vigència de les Condicions contractuals aplicables:
 • A dur a terme el tractament de les dades personals en dispositius portàtils únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació dels serveis.
 • A dur a terme el tractament fora dels locals del client o de *Sanite, únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació dels serveis.
 • L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades personals, inclosos els compresos i/o annexos a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del client responsable del tractament.
 • L’execució dels procediments de recuperació de dades que *Sanite es vegi en l’obligació de realitzar.
 • *Sanite no es fa responsable de l’incompliment de les obligacions derivades del *RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l’usuari i/o client en el que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l’execució del contracte o relacions comercials que li uneixin a *Sanite. Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.