Decapat i neteja d’estructures

Netejar de pintures, paper o altres recobriments en estructures de fusta, és una tasca indispensable per a poder realitzar qualsevol tractament superficial a permetre l’absorció de productes.

Alliberar la fusta en servei de l’estructura suposa garantir l’equilibri higroscòpic, pel que si hi ha una aportació puntual d’humitat no desitjada, la fusta es reequilibrarà amb el medi ambient i evitarà la formació de fongs i altres agents xilòfags.

L’elecció del mètode més adequat dependrà del tipus de suport i les possibles tècniques d’aplicació que puguin dur a terme en l’immoble.

Acabats decoratius

Aplicació de vernissos de porus obert disponible en una àmplia gamma de tons i colors per donar a l’estructura de fusta l’acabat decoratiu desitjat sense que per això impedim a la mateixa, la transpiració dels porus i mantenir el seu equilibri higroscòpic.

Restauració de la fusteria i fusta en façanes

Treballs per a la recuperació de la fusta al exterior de fusteries, mènsules i elements ornamentals, encaminats a conservar la fusta existent per restaurar l’estètica original de l’immoble.

Restauració